मैलारपूरच्या श्री खंडोबाची ६ जानेवारी रोजी महायात्रा ...

संपर्क

श्री. सुनील मधुकर ढेपे 
सचिव
श्री खंडोबा देवस्थान
अणदूर - मैलारपूर ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद
जि.उस्मानाबाद
मोबाईल 
➤ ९४२०४७७१११
➤ ७३८७९९४४११