श्री खंडोबाचे मैलारपूर ( नळदुर्ग ) मध्ये आगमन , आता पावणे दोन महिने मैलारपूर (नळदुर्ग ) मध्ये मुक्काम ...

संपर्क

श्री. सुनील मधुकर ढेपे 
सचिव
श्री खंडोबा देवस्थान
अणदूर - मैलारपूर ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद
जि.उस्मानाबाद
मोबाईल 
➤ ९४२०४७७१११
➤ ७३८७९९४४११