अणदूरच्या श्री खंडोबाची यात्रा ५ डिसेंबर रोजी .... मैलारपूर ( नळदुर्ग ) मध्ये ६ डिसेंबर रोजी आगमन ..

संपर्क

श्री. सुनील मधुकर ढेपे 
सचिव
श्री खंडोबा देवस्थान
अणदूर - मैलारपूर ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद
जि.उस्मानाबाद
मोबाईल 
➤ ९४२०४७७१११
➤ ७३८७९९४४११